سهامدار تعداد سهم درصد سهامداری 
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 60B 90
سایر سهامداران حقیقی و حقوقی 1B 10