IMG 20190414 115531 01

حسنعلي تقی‌زاده لنده

مدیر عامل / عضو هیئت مدیره